Page Loading...

Hospicová starostlivosť

 Hospicová starostlivosť

Hospic je špecializované zariadenie určene pre nevyliečiteľne chorých, ktoré poskytuje tzv. paliatívnu starostlivosť zameranú na úľavu od bolesti, ktorú ochorenie prináša. Pomáha dôstojne prežiť chorým terminálne štádium ochorenia so zameraním na naplnenie jeho biologických, psychických, sociálnych a spirituálnych potrieb. Myšlienka vychádza z úcty k človeku ako jedinečnej a neopakovateľnej bytosti.

Podpora právnických osôb v tejto oblasti pomoci prebieha od roku 2015 výlučne formou grantov. Sledujte preto našu webovú stránku, kde o vyhlásených grantoch priebežne informujeme.

 

Dlhodobú spoluprácu máme nadviazanú s nasledovnými organizáciami:

Nezisková organizácia Plamienok združuje ľudí, ktorí majú radi deti a ich rodiny. Združujú ľudí, ktorí sa rozhodli venovať svoj pracovný čas a častokrát aj časť svojho osobného času deťom, ktorých život nie je možné zachrániť a ich rodinám. Ponúkajú im odbornú pomoc a ľudskú podporu priamo doma a hľadajú spolu s nimi cestu, ako žiť naplno až do konca a ako prejsť bolesťou a vrátiť sa naspäť do nového života. Ďalšou prioritou je vzdelávanie. Vzdelávajú najmä odborníkov a študentov pomáhajúcich profesií. Tiež sa venujú rodinám aj po úmrtí dieťaťa. Pripravujú projekt Denného centra hospicu, ktoré by rodičom, súrodencom príp. iným príbuzným ponúkalo odbornú aj ľudskú pomoc.

Hospic Milosrdných sestier je neštátne zdravotnícke zariadenie, ktorého víziou je vytvoriť pre nevyliečiteľne chorých pacientov v pokročilom štádiu choroby (zväčša onkologickej) prostredie čo najviac dýchajúce domovom, v ktorom bude každý zomierajúci čo najmenej trpieť a zažije prijatie a láskavú starostlivosť. Hospic poskytuje oporu aj príbuzným pacientov v čase sprevádzania zomierajúceho člena rodiny i po jeho úmrtí. Hospic nie je domovom dôchodcov, ani liečebňa pre dlhodobo chorých a ani rehabilitačný ústav. Do hospicu sú prijímaní pacienti z celej Slovenskej republike.