Page Loading...

Hospicová starostlivosť

 Hospicová starostlivosť

Hospic je špecializované zariadenie určene pre nevyliečiteľne chorých, ktoré poskytuje tzv. paliatívnu starostlivosť zameranú na úľavu od bolesti, ktorú ochorenie prináša. Pomáha dôstojne prežiť chorým terminálne štádium ochorenia so zameraním na naplnenie jeho biologických, psychických, sociálnych a spirituálnych potrieb. Myšlienka vychádza z úcty k človeku ako jedinečnej a neopakovateľnej bytosti.

Podpora právnických osôb v tejto oblasti pomoci prebieha od roku 2015 výlučne formou grantov. Sledujte preto našu webovú stránku, kde o vyhlásených grantoch priebežne informujeme.

 

Dlhodobú spoluprácu máme nadviazanú s nasledovnými organizáciami:

Plamienok, nezisková organizácia: Združujú ľudí, ktorí majú radi deti a ich rodiny. Združujú ľudí, ktorí sa rozhodli venovať svoj pracovný čas a častokrát aj časť svojho osobného času deťom, ktorých život nie je možné zachrániť a ich rodinám. Ponúkajú im odbornú pomoc a ľudskú podporu priamo doma a hľadajú spolu s nimi cestu, ako žiť naplno až do konca a ako prejsť bolesťou a vrátiť sa naspäť do nového života. Ďalšou prioritou je vzdelávanie. Vzdelávajú najmä odborníkov a študentov pomáhajúcich profesií. Tiež sa venujú rodinám aj po úmrtí dieťaťa. Pripravujú projekt Denného centra hospicu, ktoré by rodičom, súrodencom príp. iným príbuzným ponúkalo odbornú aj ľudskú pomoc.

Refugium, nezisková organizácia: Hospic Milosrdných sestier, ktorého prevádzkovateľom je Refugium n.o., je neštátne zdravotnícke zariadenie slúžiace chorým, ktorým ich choroba bezprostredne ohrozuje život, a tiež poskytuje oporu ich rodinným príslušníkom. Nie je to domov dôchodcov, ani liečebňa pre dlhodobo chorých, nemocnica, ani rehabilitačný ústav. Nie je určený k dlhodobému alebo dokonca k trvalému pobytu. Jediným kritériom prijatia sú zdravotné indikácie a slobodný informovaný súhlas pacienta. Najčastejšou indikáciou je pokročilé štádium onkologického ochorenia. Do hospicu sú prijímaní prednostne pacienti z Trenčianskeho kraja, ale môžu byť prijatí pacienti i z iných krajov SR.