Page Loading...

Aktuality

Vyhlásenie grantu pre právnické osoby


27/09/2020

Sídlo organizácie:                                     Nadácia J&T
                                                                 Dvořákovo nábrežie 10 (River Park)                                                                                                                                                                     811 02 Bratislava                                                                                                                                                                                                 Tel.: +421 2 5941 8304

Cieľ grantu:

Nadácia J&T pomáha predovšetkým rodinám, osamelým rodičom s deťmi v ťažkej životnej situácii a ďalej organizáciám ako krízové centrá pre matky v núdzi a zariadenia núdzového bývania, poradenské centrá pre rodiny s deťmi. Pomoc v núdzi je jednou z prioritných oblastí pomoci Nadácie.

Ciele projektu:

 • umožniť skvalitniť poskytovanie služieb organizáciám, ktoré napomáhajú k zlepšeniu životnej situácie rodinám v ťaživej situácií
 • rozšírenie dostupnosti služieb ( právne poradenstvo, rodičovské zručnosti, finančná gramotnosť, špeciálne sociálne poradenstvo a pod)

Kto môže žiadať:

 • neziskové organizácie, ktoré poskytujú špeciálne sociálne poradenstvo alebo terénne sociálne poradenstvo krízovej intervencie rodinám s deťmi podľa zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách  alebo  neziskové organizácie v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby
 • preferujeme organizácie, ktoré poskytujú terénnu sociálnu prácu                                                          

Na čo je grant určený:

 • mzdové náklady súvisiace s poskytovanou službou
 • prevádzkové  náklady súvisiace s poskytovanou službou

Časový harmonogram:

♣  Vyhlásenie a realizácia grantu:  od 01.10. 2020 – do 31.10. 2020

♣ Vyrozumenie žiadateľov o úspešnosti ich žiadosti  – do 30. 12. 2020

 

Žiadosti, zaslané po uvedenom  termíne, do možnosti získať grant už nezaradíme. Rozhodujúci je dátum prijatia v našom online systéme; žiadosť pre právnické osoby nájdete na webovej stránke pod odkazom „Pre žiadateľov"

                                       http://www.nadaciajt.sk/ako-ziadat-o-prispevok--k45.html

Všetky dokumenty, vrátane žiadosti prijímame výhradne v elektronickej podobe. Zodpovedný odborný pracovník bude informovať každého žiadateľa o rozhodnutí Správnej rady.

Maximálna výška príspevku na jednu organizáciu (konečná suma bude schválená správnou radou Nadácie J&T) je:

 • 7 000 EUR

Požadované doklady:

 • žiadosť o príspevok (online verzia)
 • rozhodnutie o registrácií sociálnej služby
 • stanovy
 • zmluva o vedení bankového účtu
 • podrobný ročný rozpočet poskytovanej služby, vrátane pracovných pozícií a úväzkov (v prípade žiadosti na mzdové náklady)
 • rozpočet projektu (žiadosti) - formulár rozpočtu projektu nájdete na konci textu v prílohe na stiahnutie. Využite, prosím, túto šablónu, žiadne iné verzie rozpočtu nebudú akceptované !
 • vypracovaný projekt a časový harmonogram

 

Kópie dokumentov zašlite naskenované e-mailom na nadaciajt@nadaciajt.sk . V prípade, že nám nebudú zaslané všetky požadované doklady najneskôr do 31.10.2020 (vrátane), budeme Vašu žiadosť považovať za uzavretú.

Žiadosti, ktoré budú spĺňať formálne a vecné požiadavky, sa budú ďalej posudzovať. Neúplné žiadosti a žiadosti nezodpovedajúce cieľom grantu budú vyradené z posudzovania.

Spôsob výberu žiadateľov:

Na základe jednotlivých žiadostí a zaslaných dokladov uvidíme, či žiadatelia splnili podmienky, ktoré sú bežné pri posudzovaní žiadostí. Návštevy u jednotlivých žiadateľov sa nebudú realizovať.

Postup pre žiadateľov po schválení príslušnej čiastky grantu Správnou radou:

Darovaciu zmluvu budeme zasielať obdarovanému e-mailom. Obdarovaný ju 1x vytlačí, podpíše a poštou v dvoch rovnopisoch pošle na našu korešpondenčnú adresu (uvedenú vyššie). Po podpísaní darovacej zmluvy oboma stranami bude schválená čiastka zaslaná na účet obdarovaného do 14 dní.

(Príspevok z grantu je možné použiť na úhradu nákladov od 1.10.2020. Príspevok je nutné vyčerpať do 11 mesiacov od zahájenia realizácie projektu.  V prípade zažatia projektu 01.10.2020 je posledný možný dátum čerpania je do 31. 08. 2021.)

Vyúčtovanie je nutné doložiť najneskôr do 30.11.2021. Bližšie podmienky vyúčtovania budú špecifikované v darovacej zmluve. Spoločne s vyúčtovaním je potrebné zaslať i záverečnú správu, ktorú je možné stiahnuť na webových stránkach Nadácie J&T.

Ďalšie dôležité informácie:

Každá žiadosť je posudzovaná individuálne a na poskytnutie príspevku z Nadácie J&T nevzniká právny nárok!
Ten vzniká najskôr po uzavretí darovacej zmluvy a po splnení podmienok na poskytnutie príspevku na základe podpísanej darovacej zmluvy oboma stranami.

Čerpanie čiastok jednotlivých položiek príslušného rozpočtu môže byť zo strany obdarovaného prekročené, najviac o 10%, avšak len za predpokladu, že nebude navýšená celková čiastka projektu. Žiadne ďalšie dodatočné zmeny v rozpočte ani predlžovanie lehoty čerpania nebudú akceptované.

Grant pre právnické osoby - Pomoc v núdzi(574,6 kB)stáhnout