Page Loading...

PODANIE SŤAŽNOSTÍ A PODNETOV

PRAVIDLÁ PRI VYBAVOVANÍ SŤAŽNOSTÍ A PODNETOV

1. Sťažnosť alebo podnet

Sťažnosťou sa rozumie vyjadrenie nespokojnosti s kvalitou a so spôsobom fungovania Nadácie. Každý má právo sťažovať sa na kvalitu, či spôsob fungovania Nadácie, na jej zamestnanca alebo ďalšie skutočnosti, s ktorými v súvislosti s Nadáciou nie je spokojný. 

Podnetom sa rozumie nový návrh (návrhy) na zlepšenie spôsobu fungovania Nadácie.

Sťažnosť/podnet je možné podať:   

  • písomne alebo osobne na Nadácia J&T, Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava
  • ústnu sťažnosť je povinný prijať každý zamestnanec Nadácie
  • telefonicky na č. 02/594 18 304
  • e-mailom na semberova@nadaciajt.sk

 

2. Evidencia sťažností/podnetov

Nadácia eviduje všetky sťažnosti v písomnej podobe v špeciálne určenom šanóne Evidencia sťažností. Podnety eviduje tiež v písomnej podobe v špeciálne určenom šanóne Evidencia podnetov.

 

3. Vybavovanie sťažností/podnetov

Sťažnosť/podnet sa vybavuje v lehote do 30 pracovných dní od jej doručenia. Ak nie je možné lehotu dodržať, bude o tomto sťažovateľ písomne informovaný.

Sťažnosť/podnet je možné podať akémukoľvek zamestnancovi Nadácie, ktorý ju postúpi ďalej.

Sťažnosť/podnet vybavuje riaditeľka Nadácie J&T, ktorá informuje o priebehu vybavenia sťažnosti Správnu radu Nadácie J&T. Riaditeľka môže určiť konkrétnu osobu, ktorá bude za vybavenie sťažnosti zodpovedať. Je neprípustné, aby sťažnosť vybavoval zamestnanec, proti ktorému je sťažnosť nasmerovaná.

Sťažovateľ/podnet je s výsledkom vybavenia sťažnosti vždy písomne oboznámený.

 

4. Na čo sa napr. žiadateľ môže sťažovať:

  • na nevhodné správanie zamestnancov Nadácie
  • na nevhodný postup pri vybavovaní žiadosti
  • na nedodržovanie právnych predpisov