Page Loading...

Pomoc v núdzi

Pomoc v núdzi

Pomoc v núdzi je jednou z prioritných oblastí pomoci Nadácie. Nadácia J&T pomáha predovšetkým rodinám, osamelým rodičom s deťmi v ťažkej životnej situácii a ďalej organizáciám ako krízové centrá pre matky v núdzi a zariadenia núdzového bývania.

Individuálna podpora

V rámci individuálnej podpory pomáhame osamelým rodičom a rodinám s malými alebo chorými deťmi, ktoré sa dostali do nepriaznivej sociálnej situácie, ktorú majú snahu riešiť, ale potrebujú určitú podporu. Našim cieľom je rodine zmysluplne pomôcť tak, aby nedochádzalo k zbytočnému odoberaniu detí. 

Fyzickým osobám prispievame predovšetkým na:

  • kúpu pomôcok pre deti do školy
  • kúpu štandardného vybavenia do domácnosti
  • s príspevkom na ubytovanie

Podpora právnických osôb v tejto oblasti prebieha od roku 2015 výlučne formou grantov. Sledujte preto našu webovú stránku, kde o vyhlásených grantoch priebežne informujeme.

 

Organizácie, s ktorými máme nadviazanú dlhodobú spoluprácu, riešime v špecifickom režime:

Samaria, občianske združenie: Zabezpečujú predmety základných životných potrieb vo forme prebytkov medzi verejnosťou pre rodiny a jednotlivcov v hmotnej núdzi, náhradné rodiny, sociálne slabých, chraritatívne centrá a azylové domy (www.samaria.sk)

Náruč - Pomoc deťom v kríze, občianske združenie: Ich poslaním je pomáhať týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom, teda deťom so syndrómom CAN, ale tiež týraným ženám a rodinám ohrozeným domácim násilím. Súčasťou pomoci pre ohrozené rodiny sú poradenské služby pre obete domáceho násilia, ktoré poskytujú v pracoviskách v Žiline a v Čadci. Poradenské centrá prioritne ponúkajú svoje služby ženám, ktoré sa stali obeťami domáceho násilia a boli dlhodobo vystavené hrubým fyzickým aj psychickým útokom bez možnosti brániť seba a deti, bez podpory zo strany najbližších, bez dostatočných finančných prostriedkov a možnosti zamestnať sa (www.naruc.sk)