Page Loading...

Vyúčtovanie a záverečná správa

Na základe podpísanej darovacej zmluvy je obdarovaná organizácia povinná po skončení projektu doložiť ku kontrole vyúčtovanie a záverečnú správu. Bližšie špecifikácie sú uvedené v darovacej zmluve. Čerpanie jednotlivých položiek príslušného rozpočtu môže byť zo strany obdrovaného prekročená najviac o 20%, avšak len za predpokladu, že nebude prekročená celková čiastka stanoveného rozpočtu a presuny budú zdôvodnené. 

K vyúčtovaniu daru je vždy potrebné doložiť:

  • kópie dokladov
  • výpisy z účtov k jednotlivým platbám
  • položkový zoznam z účtovníctva
  • ​tabuľku, ktorá bude obsahovať pôvodný rozpočet (ako je uvedený v darovacej zmluve) a prehľad skutočného čerpania
Postup na vyúčtovanie daru(425,7 kB)stáhnout