Page Loading...

Náhradná rodinná starostlivosť

Náhradná rodinná starostlivosť

Náhradná rodinná starostlivosť je hlavná oblasť, ktorou sa Nadácia J&T zaoberá. V tejto oblasti sme sa rozhodli podporovať formy náhradnej rodinnej starostlivosti. Tým chceme umožniť čo najväčšiemu počtu detí, ktoré z akéhokoľvek dôvodu nemôžu žiť v rodine biologickej, vyrastať v rodine náhradnej. Náhradní rodičia vykonávajú veľmi záslužnú prácu, ktorú si vážime a chceme im v ich zámere pomôcť. Nadácia J&T nepodporuje formu ústavnej starostlivosti, ktorou je profesionálna starostlivosť.

 

Formy náhradnej rodinnej starostlivosti:

 • náhradná osobná starostlivosť
 • pestúnska starostlivosť
 • adopcia

 

Cieľová skupina:

 • právnické osoby – podporujeme len tie organizácie, s ktorými máme nadviazanú dlhodobú spoluprácu
 • konkrétne pestúnske rodiny – príspevky sa odvíjajú od počtu a zdravotného stavu detí v pestúnskej starostlivosti

 

Podporujeme právnické osoby v oblasti NRS, predovšetkým v poskytovaní priebežných dlhodobých a terénnych služieb:

 •  doprevádzanie náhradných rodín
 •  odľahčujúca (respitná) služba náhradným rodinám
 •  terapeutické a vzdelávacie pobyty pre náhradné rodiny

 

Podporujeme pestúnske rodiny:

 •  nákup rehabilitačných a kompenzačných pomôcok pre deti v pestúnskej starostlivosti so zdravotným    postihnutím
 •  príspevok na kúpu automobilu (požadujeme havarijné poistenie a poistenie proti krádeži po dobu 5 rokov)  -  podpora prebieha výlučne formou grantov
 •  príspevok na vyrovnávacie zubné strojčeky
 •  nákup štandardných pomôcok pre deti do školy (vrátane stredných škôl a učilíšť)
 •  nákup štandardného vybavenia detskej izby
 •  pomoc sme rozšírili na podporu vzdelávania a podporu osamostatnenia u detí po skončení PS, NOS,  odchovancov DeD

V špecifickom režime pomáhame rodinám a osobám s dieťaťom v tzv. náhradnej osobnej starostlivosti, ktoré nepoberajú odmenu pestúna.

 

Dlhodobú spoluprácu máme nadviazanú s nasledovnými organizáciami:

Asociácia náhradných rodín, občianske združenie: Venujú sa náhradnej rodinnej starostlivosti a poskytujú rodinám

vzdelávanie, sprevádzanie a podporu v procese prijatia dieťaťa do rodiny v adaptačnej fáze a po celú dobu zotrvania 
dieťaťa v rodine. Organizujú pravidelné stretávanie Klubov náhradných rodín, ktoré pôsobia v mnohých regiónoch 
Slovenska. Vydávajú dvojmesačník Nebyť sám, ktorý je tematicky zameraný na rodinu (i tú náhradnú) a výchovu detí (www.anr.sk)
 
Nadácia Rozum a Cit a občianske združenie Rozum a Cit: Hlavným poslaním oboch týchto subjektov je všestranná podpora náhradnej rodinnej starostlivosti. Hlavnou myšlienkou je pomáhať opusteným deťom a umožniť im prežiť detstvo uprostred rodiny. Jedine tá im môže vrátiť stratený pocit istoty a bezpečia, pocit, že patria niekam, k niekomu kto ich má rád, komu na nich záleží, kto pri nich bude stáť v dobrom i v zlom. Podporujú pestúnske, náhradné a profesionálne rodiny, ktoré sú pre mnohé opustené, týrané, zanedbávané, deti s handicapom, deti z detských domovov, internátnych a iných špeciálnych inštitúcií jedinou možnosťou ako získať vlastnú rodinu. To im detský domov ani žiadny ústav neposkytne. Ich cieľom je, aby čo najviac opustených detí získalo nový, skutočný domov, lebo len tak majú šancu vyvíjať sa ako harmonické osobnosti. Nadácia Rozum a Cit sa zameriava na konkrétnu finančnú pomoc náhradným rodinám s cieľom zlepšenia podmienok v náhradných rodinách. Novovytvorené o. z. Rozum a Cit sa sústreďuje a prevzalo záštitu nad poskytovaním služieb, vytváraním projektov, poradenstvom, sprevádzaním a vzdelávaním náhradných rodín (www.rozumacit.sk)
 
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, občianske združenie: Najvyšším záujmom dieťaťa je možnosť vyrastať vo vlastnej funkčnej rodine. Ak túto možnosť nemá, je preňho najlepšie vyrastať u príbuzných, prípadne môže vlastnú rodinu nahradiť náhradná rodina vo forme osvojenia alebo pestúnstva. Ak sa nedarí nájsť ani náhradnú rodinu, môže dieťa vyrastať v zariadení, ktoré sa snaží nahradiť chýbajúcu biologickú či náhradnú rodinu v maximálnej možnej miere. Rodiny, ktoré sa ocitli v problémoch, ťažkej sociálnej či životnej situácii, náhradné rodiny a deti vyrastajúce v systéme ústavnej starostlivosti, potrebujú špeciálnu pomoc a ochranu i podporu celej spoločnosti (www.usmev.sk)
 
Drahuška a my, občianske združenie: V rámci podpory Mladých dospelých máme nadviazanú dlhodobú spoluprácu s Komunitným centrom Drahuškovo. Ide o zariadenie na pomoc zdravotne postihnutým, ktoré v podobe komunitného centra rodinného typu na pomoc osobám s autizmom pomáha takto zdravotne postihnutým a k svojej činnosti vytvára podmienky pre mladých dospelých, ktorí sú jeho riadnymi zamestnancami. Svojim zameraním vytvára príležitosti k vytvoreniu životných a pracovných návykov svojich zamestnancov (domovákov) tak, aby konečným cieľom ich pobytu bolo ich osamostatnenie a získanie aj iných pracovných príležitostí (www.drahuskovo.sk).