Page Loading...

Právnické osoby

​Podporujeme neziskové organizácie, ktoré poskytujú sociálne a podporné služby ohrozeným rodinám s nezaopatrenými deťmi alebo náhradným rodinám a organizácie poskytujúce mobilnú hospicovú starostlivosť.

Podstatným kritériom pre nás je, že sú tieto služby poskytované v prirodzenom prostredí rodiny a ich cieľom je pomôcť prekonať zložitú životnú situáciu spôsobenú sociálnymi, zdravotnými či ekonomickými dôvodmi. Typickým príkladom nami podporovaných služieb sú sociálne aktivizačné služby, služby včasnej intervencie, služby pre zdravotne znevýhodnené rodiny s deťmi, služby sprevádzajúcich organizácií pre pestúnov či krízové centrá pre deti a ich rodiny. Dôležitými hodnotami sú pre nás transparentnosť, dôveryhodnosť a kvalita poskytovaných služieb.

V súčasnej dobe sa zameriavame najmä na podporu organizácií, s ktorými máme uzatvorenú zmluvu o spolupráci, ktorá im umožňuje pravidelnú podporu.

So žiadosťou o podporu sa na nás môže obrátiť akákoľvek nezisková organizácia aj mimo dlhodobej spolupráce, vždy sa však riadime podľa vyššie zmienených kritérií, aktuálných možností nášho rozpočtu a ďalších kritérií.

  • Organizácie mimo dlhodobej spolupráce

Čo je pre nás dôležité?

  • Zameranie na služby poskytované v prirodzenom prostredí rodiny a na ich dostupnosť.
  • Transparentnosť, dôveryhodnosť, profesionalita, ochota zdieľať skúsenosti z praxe.
  • Schopnosť odpovedať na otázku: Ako poznáme, že to, čo robíme funguje?
  • Otvorenosť voči novým projektom, inováciám, prenosu overenej zahraničnej dobrej praxe do slovenského prostredia.

Pre podanie žiadostí je potrebné vyplniť online žiadosť pre právnické osoby.  Povinnými prílohami je rozpočet projektu vo formáte, ktorý nájdete tu. Ďalej je vhodné pripojiť rozpočet celej organizácie/služby, výstupy z uskutočnených kontrol a prípadne ďalšie dokumenty a podklady, ako je strategický plán a pod., najmä ak boli aktualizované alebo zmenené. 

  • Organizácie, s ktorými už máme uzatvorenú zmluvu o dlhodobej spolupráci

Organizácie,  s ktorými máme uzatvorenú zmluvu o dlhodobej spolupráci, môžeme poskytnúť každoročnú podporu, vždy však na základe podanej žiadosti v každom roku a podľa našich aktuálnych finančných možností. Do dlhodobej spolupráce vyberáme organizácie predovšetkým na základe dobrých skúsenosti zo vzájomnej spolupráce a podľa ďalších kritérií, ako je napr. región ich pôsobenia.

Po podaní žiadosti  je potrebné vyplniť online žiadosť pre právnické osoby. Povinnými prílohami je rozpočet projektu vo formáte, ktorý nájdete tu. Ďalej je vhodné pripojiť rozpočet celej organizácie/služby, výstupy z uskutočnených kontrol a prípadne ďalšie dokumenty a podklady, ako je strategický plán a pod., minimálne pokiaľ boli aktualizované alebo zmenené. 

  • Záverečná správa a vyúčtovanie

Do dvoch mesiacov od ukončenia podporeného projektu organizácia predkladá záverečnú správu a vyúčtovanie. Bližšie špecifikácie sú uvedené v darovacej zmluve.

K vyúčtovaniu daru je vždy nutné doložiť:

  • kópie dokladov
  • výpisy z účtu k jednotlivým platbám
  • tabuľku, ktorá bude obsahovať pôvodný rozpočet (ako je uvedený v darovacej zmluve) a prehľad skutočného čerpania.

Dokumenty k stiahnutiu:

Postup na vyúčtovanie daru                                                      stiahnuť

Záverečná finančná a obsahová správa _vyúčtovanie PO         stiahnuť