Page Loading...

Ochrana osobných údajov

PODMIENKY PRE SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Názov nadácie: Nadácia J&T
Sídlo: Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30868513

Registrácia: Nadácia J&T bola založená dňa 26.9.2006 a zapísaná bola Ministerstvom vnútra SR do registra nadácií dňa 12.10.2006 pod číslom 203/Na-2002/851

Telefonický kontakt: 02/59418304
E-mailový kontakt: nadaciajt@nadaciajt.sk

(ďalej len "Nadácia J&T")

Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z, o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov") a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“ alebo „GDPR“).


1. NADÁCIA J&T SPRACÚVA OSOBNÉ ÚDAJE NA TIETO ÚČELY:

A. REALIZÁCIA PROJEKTOV

Pre plnenie zmlúv o poskytovaní pomoci a podpory a pre činnosti potrebné pred uzatvorením zmluvy sú nevyhnutné údaje, ktoré sú uvedené v žiadosti a/alebo v zmluve. Údaje sú potrebné na vedenie evidencie žiadateľov o poskytnutie nadačného príspevku, v prípade schválenia žiadosti zo strany Nadácie J&T i za jej účelom, kontrolu použitia poskytnutého príspevku a vedenie evidencie darov a obdarovaných.

 Ide predovšetkým o:

 • podporu detí v náhradnej rodinnej starostlivosti za účelom pomoci a prehlbovania všestrannej výchovy, detí, ktorých život, zdravie alebo výchova sú vážne ohrozené a detí s hendikepom alebo chorých,
 • podpora humanitárnych aktivít právnických osôb sledujúcich všeobecne prospešné ciele so zameraním na podporu projektov a aktivít sociálneho charakteru,
 • podporu fyzických osôb – rodín a osamelých rodičov, ktoré sa z rôznych dôvodov ocitli v sociálnej a hmotnej núdzi.

Na účely realizácie projektov spracúvame nasledovné osobné údaje:

 • meno a priezvisko,
 • adresa,
 • e-mailová adresa,
 • telefónne číslo,
 • dátum narodenia

Právnym základom vyššie uvedeného spracovania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, to znamená, že nám poskytujete osobné údaje na základe zmluvného vzťahu medzi Vami a nami, resp. v prípade udelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov:

Osobné údaje zozbierané na účely plnenia zmluvy sú uchovávané do uplynutia zákonných lehôt (napr. podľa daňových predpisov).

Bez týchto údajov by sme naše projekty nedokázali zrealizovať. Osobné údaje poskytujeme tretím osobám v prípade, ak to vyžadujú platné zákony, ďalej len podľa potreby daného projektu, napr. hodnotiteľom projektov, spolupracujúcim partnerom, inštitúciám a organizáciám, prípadne aj zriaďovateľom Nadácie.

B. INFORMOVANIE O ČINNOSTI NADÁCIE

O našich projektoch Vás informujeme prostredníctvom webových stránok a Facebooku, ďalej napr. prostredníctvom výročnej správy, propagačných materiálov a e-mailov. V tomto prípade spracúvame tieto osobné údaje:

 • meno a priezvisko,
 • e-mailová adresa,

Právnym základom spracovania osobných údajov na účely informovania o činnosti nadácie je Váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Spracovanie osobných údajov darcov, obdarovaných a partnerov nadácie na informovanie o činnosti nadácie je možné považovať za oprávnený záujem.

Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov:

Osobné údaje uchovávame počas doby, na ktorú bol súhlas udelený, prípadne do odvolania Vášho súhlasu, resp. do vznesenia Vašej námietky. Ak svoj súhlas odvoláte, alebo vznesiete námietku, bude príslušná kontaktná adresa zablokovaná pre ďalšie spracovanie údajov na účely informovania o činnosti nadácie. Upozorňujeme na to, že vo výnimočných prípadoch aj po prijatí Vašej námietky môže ešte dočasne dochádzať k odoslaniu informačných správ. To je technicky podmienené časom spracovania týchto správ a neznamená to, že Vašu námietku neakceptujeme.

 Z odberu sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

C. POUŽÍVANIE WEB STRÁNOK

Za účelom používania našich webových stránok používame "cookies". Cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú informácie umožňujúce identifikáciu častých návštevníkov výlučne po dobu ich návštevy. Cookies sú uložené na pevnom disku počítača a nespôsobia tam žiadne škody. Cookies na našich webových stránkach neobsahujú žiadne osobné údaje. Ušetria Vám opätovné zadávanie údajov. Zaznamenávame tiež celkový počet návštevníkov našich webových stránok v agregovanej forme bez osobných údajov, čo nám umožňuje aktualizovať a zlepšovať naše stránky. Ak si používanie cookies neželáte, môžete svoj počítač nastaviť tak, aby vás upozornil alebo aby odmietol všetky cookies prostredníctvom prehliadača. Pri návšteve našich webových stránok sa automaticky ukladajú informácie, ktoré neposkytujú žiadne väzby na Vašu osobu, webové stránky, ktoré ste predtým navštívili, informácie, ktoré ste otvorili na našej webovej stránke a pod. Zhromažďovanie a vyhodnocovanie týchto informácií prebieha anonymne. Tieto informácie neposkytujeme ďalej tretím osobám, iba ak v anonymizovanej forme (teda už to nie sú osobné údaje).

D. KTO MÁ PRÍSTUP K VAŠÍM OSOBNÝM ÚDAJOM

V súvislosti s našou činnosťou využívame služby zmluvných partnerov. S takýmito subjektmi máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov (resp. je obsahom inej zmluvy), v rámci ktorej je stanovená povinnosť materiálno-technického zabezpečenia z ich strany, vrátane ošetrenia pravidiel ochrany osobných údajov, resp. prípadných sankcií za ich porušenie. Sprostredkovatelia sú povinní nás bezodkladne informovať o akýchkoľvek narušeniach bezpečnosti spracúvaných osobných údajov.

Dávame veľký dôraz na to aby Vaše údaje neboli sprístupnené subjektom u ktorých nie je dostatočná istota ochrany Vašich údajov zabezpečená. Jednotliví príjemcovia, resp. kategórie príjemcov sú uvedené v tomto dokumente.  Ide najmä o:

 • marketingové agentúry
 • účtovné spoločnosti
 • spolupracujúce organizácie v rámci projektu Kampaň Family

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj našim advokátskym a právnym kanceláriám (v prípade súdnych sporov), štátnym orgánom, súdom či orgánom činným v trestnom konaní, a to v súlade so zákonnými požiadavkami.

E. ZVEREJŇOVANIE

Niektoré osobné údaje zverejňujeme, ak to bolo dohodnuté zmluvne alebo pri registrácii projektu, prípadne ak to vyžaduje zákon:

 • na webových stránkach Nadácie J&T alebo na sociálnych sieťach,
 • na webových stránkach a sociálnych sieťach partnerov Nadácie,
 • vo výročných správach.

Pomáha nám to informovať verejnosť o našich aktivitách a pre väčšiu transparentnosť aj získavať ďalšie prostriedky na našu verejnoprospešnú činnosť.

 

2. VAŠE PRÁVA (PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY):

Zákony ako aj Nariadenie (GDPR) Vám udeľujú viaceré práva, ktoré poskytujú inštitút ochrany proti zneužitiu vašich osobných údajov. Jedná sa o nasledovné práva:

Právo na prístup k osobným údajom

(Právo na informáciu podľa článku 15 GDPR a § 21 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov)

– máte právo od nás žiadať najmä informáciu či a akým spôsobom spracúvame Vaše osobné údaje a to hlavne prečo spracúvame Vaše údaje, aké údaje spracúvame, komu môžu byť, prípadne budú údaje poskytnuté, ako dlho budeme vaše údaje spracúvať a pod.

Ak sú osobné údaje zasielané do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie, máte právo byť informovaný o vhodných zárukách podľa článku 46 GDPR a § 48 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v súvislosti s prenosom týchto údajov.

Právo na opravu osobných údajov

(Právo na opravu podľa článku 16 GDPR a § 22 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov)

– Máte právo na to, aby sme opravili nesprávne alebo neaktuálne osobné údaje a doplnili neúplné osobné údaje. Preto, ak ste zmenili napríklad kontaktné údaje, prosím informujte nás, a Vaše osobné údaje opravíme.

Právo na výmaz osobných údajov

(Právo na výmaz podľa článku 17 GDPR a § 23 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov)

– máte právo aby sme vymazali Vaše osobné údaje i) pokiaľ už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané a/alebo spracúvané,  ii) ste odvolali svoj súhlas a neexistuje iný právny základ na ich spracúvanie, iii) Vaše osobné údaje boli spracúvané nezákonne, iv) vznesiete námietku a neexistujú žiadne nevyhnutné oprávnené záujmy na spracovanie, v) vymazanie osobných údajov je potrebné na splnenie zákonnej povinnosti, vi) osobné údaje boli získané v súvislosti s ponúkanými službami informačnej spoločnosti.

Výmaz Vašich údajov vykonáme pri zohľadnení dostupnej technológie a primeraných nákladov a tak, aby sme tretie osoby, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje, informovali o tom, že aj od nich požadujete vymazanie všetkých odkazov na takéto osobné údaje alebo odstránenie ich kópií, a pod.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

(právo na obmedzenie spracovania podľa článku 18 GDPR a § 24 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov)

Máte právo požadovať od nás obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, ak bude splnený jeden z nasledujúcich predpokladov: i) správnosť osobných údajov bude Vami spochybnená, ii) spracovanie je protiprávne a Vy namiesto vymazania požadujete obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, iii) prevádzkovateľ osobné údaje už viac nepotrebuje na účely spracovania, dotknutá osoba ich však potrebuje na uplatnenie, výkon alebo ochranu právnych nárokov, iv) namietate proti spracovaniu Vašich osobných údajov podľa článku 21 ods. 1 GDPR a § 27 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, až kým nie je zrejmé, či legitímne záujmy, ktoré sleduje prevádzkovateľ, prevažujú nad záujmami dotknutej osoby.

Právo na prenosnosť osobných údajov

(Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR a § 26 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov)

– máte právo požiadať nás o poskytnutie Vašich osobných údajov inému prevádzkovateľovi pokiaľ je toto spracúvanie osobných údajov založené na vašom súhlase

Pri uplatňovaní Vášho práva na prenos údajov máte právo nás požiadať o to, aby Vaše osobné údaje boli priamo poslané od nás inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky vykonateľné.

Právo na odvolanie súhlasu

– máte právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov

Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania

– máte právo požiadať aby individuálne rozhodovanie bolo voči vám neúčinné

Právo podať sťažnosť /namietať spracovanie Vašich údajov

Za podmienok stanovených v článku 21 ods. 1 GDPR a v § 27 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov môžete namietať proti spracovaniu osobných údajov z dôvodov, ktoré vyplývajú z Vašej konkrétnej situácie.

Vyššie uvedené všeobecné právo namietať sa vzťahuje na všetky účely spracovania uvedené v týchto pravidlách, pri ktorých sa spracovanie uskutočňuje podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f)  zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Na rozdiel od osobitného práva namietať proti spracovaniu údajov na reklamné účely sme podľa GDPR povinní takéto všeobecné námietky akceptovať iba vtedy, ak nás informujete o naliehavých dôvodoch, napr. o možnom ohrození života alebo zdravia.

S Vašim podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov.

Okrem toho existuje možnosť obrátiť sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 a to v zmysle §100 zákona.

Kontakt:

Úrad na ochranu osobných údajov,

Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika

Tel.: + 421 2 32 31 32 14, Fax: + 421 2 32 31 32 34

e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Webstránka: http://www.dataprotection.gov.sk/

 

3. PRÍJEMCOVIA MIMO EÚ

Pokiaľ to nie je uvedené inak, Vaše osobné údaje  neposkytujeme žiadnym príjemcom so sídlom mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru. Vo vyššie uvedených prípadoch dochádza k prenosu dát na servery spoločností Google LLC a Facebook Inc. Tieto servery sú čiastočne v USA. Pokiaľ ide o USA, Európska komisia rozhodnutím z 12.7.2016 určila, že za podmienok podľa EÚ-U.S. Privacy Shield existuje v USA primeraná úroveň ochrany osobných údajov (tzv. „Rozhodnutie o primeranosti“ podľa článku 45 GDPR). Poskytovatelia služieb Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA a Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 sú certifikovaní podľa EÚ-U.S. Privacy Shield

 

4. KONTAKT A ZODPOVEDNÁ OSOBA

V prípade, že máte akékoľvek otázky ohľadom spracovania Vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať a radi Vám ich zodpovieme.

Telefonický kontakt: 02/59418304

E-mailový kontakt: nadaciajt@nadaciajt.sk 

Sídlo: Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

Webová stránka: www.nadaciajt.sk

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov - GDPR(563,7 kB)stáhnout
Súhlas so spracovaním osobných údajov_GDPR(556,5 kB)stáhnout