Page Loading...

Ochrana osobných údajov

PODMIENKY PRE SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Názov nadácie: Nadácia J&T
Sídlo: Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30868513

Registrácia: Nadácia J&T bola založená dňa 26.9.2006 a zapísanu bola Ministerstvom vnútra SR do registra nadácií dňa 26.10.2006 pod číslom 203/Na-2002/851

Telefonický kontakt: 02/59418304
E-mailový kontakt: nadaciajt@nadaciajt.sk

(ďalej len "Nadácia J&T")

Prevádzkovateľ postupoval pri spracovaní osobných údajov v súlade so zákonom 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov a ďalšími právnymi predpismi (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov").  Od 25.5.2018 sa Prevádzkovateľ namiesto zákona č. 122/2013 Z.z. riadi pri spracovaní osobných údajov dotknutých osôb Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z.z, o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


1. Nadácia J&T spracúva osobné údaje na tieto účely:

A. Realizácia projektov

Pre plnenie zmlúv o poskytovaní pomoci a podpory a pre činnosti potrebné pred uzatvorením zmluvy sú nevyhnutné údaje, ktoré sú uvedené v žiadosti a/alebo v zmluve. Ide predovšetkým o:

 • podporu detí v náhradnej rodinnej starostlivosti za účelom pomoci a prehlbovania všestrannej výchovy, detí, ktorých život, zdravie alebo výchova sú vážne ohrozené a detí s handicapom alebo chorých,
 • podpora humanitárnych aktivít právnických osôb sledujúcich všeobecne prospešné ciele so zameraním na podporu projektov a aktivít sociálneho charakteru,
 • podporu fyzických osôb – rodín a osamelých rodičov, ktoré sa z rôznych dôvodov ocitli v sociálnej a hmotnej núdzi.

Bez týchto údajov by sme naše projekty nedokázali zrealizovať. Osobné údaje poskytujeme tretím osobám v prípade, ak to vyžadujú platné zákony, ďalej len podľa potreby daného projektu, napr. hodnotiteľom projektov, spolupracujúcim partnerom, inštitúciám a organizáciám, prípadne aj zriaďovateľom Nadácie. V tomto prípade spracúvame tieto osobné údaje: meno a priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia. Z odberu sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

B. Informovanie o činnosti Nadácie

O našich projektoch Vás informujeme prostredníctvom webových stránok a Facebooku, ďalej napr. prostredníctvom výročnej správy, propagačných materiálov a e-mailov. V tomto prípade spracúvame tieto osobné údaje: meno a priezvisko. Z odberu sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

C. Používanie web stránok

Za účelom používania našich webových stránok používame "cookies". Cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú informácie umožňujúce identifikáciu častých návštevníkov výlučne po dobu ich návštevy. Cookies sú uložené na pevnom disku počítača a nespôsobia tam žiadne škody. Cookies na našich webových stránkach neobsahujú žiadne osobné údaje. Ušetria vám opätovné zadávanie údajov. Zaznamenávame tiež celkový počet návštevníkov našich webových stránok v agregovanej forme bez osobných údajov, čo nám umožňuje aktualizovať a zlepšovať naše stránky. Ak si používanie cookies neželáte, môžete svoj počítač nastaviť tak, aby vás upozornil alebo aby odmietol všetky cookies prostredníctvom prehliadača. Pri návšteve našich webových stránok sa automaticky ukladajú informácie, ktoré neposkytujú žiadne väzby na Vašu osobu, webové stránky, ktoré ste predtým navštívili, informácie, ktoré ste otvorili na našej webovej stránke a pod. Zhromažďovanie a vyhodnocovanie týchto informácií prebieha anonymne. Tieto informácie neposkytujeme ďalej tretím osobám, iba ak v anonymizovanej forme (teda už to nie sú osobné údaje).

D. Doba uchovávania údajov

Osobné údaje uchovávame po dobu podľa platných právnych predpisov (napr. zákon o účtovníctve a iné) alebo po dobu podľa potreby Nadácie J&T.

E. Zverejňovanie

Niektoré osobné údaje zverejňujeme, ak to bolo dohodnuté zmluvne alebo pri registrácii projektu:

 • na webových stránkach Nadácie J&T alebo na sociálnych sieťach,
 • na webových stránkach a sociálnych sieťach partnerov Nadácie,
 • vo výročných správach.

Pomáha nám to informovať verejnosť o našich aktivitách a pre väčšiu transparentnosť aj získavať ďalšie prostriedky na našu verejnoprospešnú činnosť.

2. Vaše práva (práva dotknutej osoby):

 • právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • právo na opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov,
 • právo na vymazanie osobných údajov, ak uplynul účel spracúvania, ak bol odvolaný súhlas (v prípade spracúvania na základe súhlasu), ak neboli údaje spracúvané zákonným spôsobom alebo ak to vyžaduje zákon
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov,
 • právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 • právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR.

Nadácia J&T prijala primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby, pričom vzala do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov Dotknutej osoby, ako aj rozsah možných rizík.

3. Kontakty

Telefonický kontakt: 02/59418304

E-mailový kontakt: nadaciajt@nadaciajt.sk 

Webová stránka: www.nadaciajt.sk

Súhlas so spracovaním osobných údajov(47 kB)stáhnout
Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov(46,5 kB)stáhnout