Page Loading...

Ochrana osobných údajov

PODMIENKY PRE SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Názov nadácie: Nadácia J&T

Sídlo: Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 3086851

Registrácia: Nadácia J&T bola založená dňa 26.9.2006 a zapísaná bola Ministerstvom vnútra SR do registra nadácií dňa 12.10.2006 pod číslom 203/Na-2002/851

Telefonický kontakt: 02/59418304

E-mailový kontakt: nadaciajt@nadaciajt.sk

(ďalej len "Nadácia J&T")

Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z, o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov") a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“ alebo „GDPR“).

 

 • ZODPOVEDNÁ OSOBA :

Nadácia J&T má ustanovenú Zodpovednú osobu, podľa čl. 37 Nariadenia, ktorou je Ing. Miroslava Šemberová, ktorú môžete v súvislosti s ochranou fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov kontaktovať na emailovej adrese semberova@nadaciajt.sk .

 

Nižšie uvádzame informácie o spracúvaní osobných údajov, rozdelené podľa toho do ktorej kategórie dotknutých osôb patríte:

 • INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ŽIADATEĽOV O DAR:

Rozsah spracovania osobných údajov:

Pre posúdenie Vašej žiadosti budeme spracúvať:

 • Identifikačné údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, rodné číslo, údaje z dokladu totožnosti, štátna príslušnosť, fotografia, identifikačné údaje rodinných príslušníkov),
 • Kontaktné údaje (adresa trvalého/prechodného pobytu, emailová adresa, telefónne číslo),
 • Socio-demografické údaje (vek, pohlavie, rodinný stav, vzdelanie, súčasné a predchádzajúce zamestnania, údaje zo životopisu)
 • Údaje týkajúce sa finančnej a sociálnej situácie (mesačný príjem rodiny, mesačné výdavky rodiny).

V rámci verejnoprospešného účelu môže tiež dochádzať k spracúvaniu osobitných kategórií osobných údajov ako sú údaje o zdravotnom stave (napríklad údaje o zdravotných obmedzeniach, údaje o poskytovanej lekárskej starostlivosti a pod.), najmä v prípade činností súvisiacimi s ochranou a podporou zdravia a poskytovaním sociálnej pomoci.

Účel spracovania osobných údajov a právny základ pre spracovanie:

1. Pre účely posúdenia žiadosti o finančnú pomoc. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, podľa ktorého je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na účely predzmluvných vzťahov za účelom prípadného uzavretia a plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou alebo účastníkom je dotknutá osoba.

V prípadoch údajov týkajúcich sa zdravia je právnym základom čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia a navyše v súvislosti s citlivosťou týchto osobných údajov a ich zaradením medzi osobitné kategórie osobných údajov je nevyhnutné aj naplnenie čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, podľa ktorého sa na spracúvanie týchto osobných údajov vyžaduje výslovný súhlas, čo predstavuje  výnimku zo spracúvania osobitných kategórií osobných údajov.

2. Pre účely uzavretia darovacej zmluvy. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, podľa ktorého je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou alebo účastníkom je dotknutá osoba.

Taktiež je právnym základom čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, podľa ktorého je spracovanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zák. č. 40/1964 Zb., zák. č. 34/2002 Z. z., zákon. č. 431/2002 Z. z.

3. Pre účely vedenia databázy žiadostí dotknutých osôb. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, podľa ktorého je spracovanie osobných údajov realizované na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa. Oprávneným záujmom v tomto prípade je: spracúvanie osobných údajov na účely vytvárania a vedenia databáz všetkých žiadateľov o finančný príspevok, z dôvodu zabezpečenia efektívneho posúdenia, v prípade opätovných žiadostí a poskytnutia informácii orgánom verejnej moci.

4. Agenda nadácie (pozn. ide o spracúvanie osobných údajov za účelom činnosti Nadácie – vznik, zánik, výkon činnosti Nadácie ako napr. Výročná správa, Zasadnutia správnej rady, Správy pre MINV, povinné zverejňovanie informácií v OV a pod.) Právnym základom  je čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, nakoľko ide o spracovanie nevyhnutné na splnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zák. č. 40/1964 Zb., zák. č. 34/2002 Z. z., zákon. č. 431/2002 Z. z., zák. č. 297/2008 Z.z.

5. Pre účely zverejňovania článkov, rozhovorov, vyjadrení, fotografií a videí fyzických osôb na webovej stránke. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, z čoho vyplýva, že dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov na uvedený účel.

6. Pre účely vedenia účtovníctva. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, nakoľko ide o spracovanie nevyhnutné na splnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zák. č. 431/2002 Z. z.

7. Poskytovanie osobných údajov orgánom verejnej moci na základe ich požiadavky (pozn. poskytovanie osobných údajov v prípade vyžiadania orgánom verejnej moci). Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, nakoľko ide o spracovanie nevyhnutné na splnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa.

 

Doba spracúvania osobných údajov:

V prípade schválenia Vašej žiadosti a následného uzavretia darovacej zmluvy budeme Vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah a 15 rokov po jej ukončení.

V prípade zamietnutia žiadosti môžu byť Vaše osobné údaje spracované po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola Vaša žiadosť doručená, na účely efektívneho posúdenia prípadných opätovných žiadostí.

V prípadoch, kedy Vaše údaje spracúvame v súvislosti s našou zákonnou povinnosťou, budeme Vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon.

 

 • INFORMÁCIE PRE DARCOV A PRE OSOBY, KTORÉ NÁM POUKÁZALI 2% Z DANE:

Rozsah spracovania osobných údajov:

Nadácia J&T spracováva osobné údaje poskytnuté Darcom. Osobné údaje Darcov, ktorí využili možnosť poukázať 2% dane spracúvame v prípade, že nám ich poskytla Finančná správa SR.

Spracúvame bežné osobné údaje: meno, priezvisko, emailová adresa, a pokiaľ sú Darcom poskytnuté, taktiež akademický titul, adresa bydliska, telefónne číslo, číslo bankového účtu a jednotlivé platby príspevkov.

Účel spracovania osobných údajov a právny základ pre spracovanie:

 1. Pre účely posúdenia uzatvorenia darovacej zmluvy – poskytnutie daru. Právnym základom je  čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, nakoľko je spracovanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou alebo účastníkom je dotknutá osoba.                        
 2. Pre účely kontaktovania darcu (pozn. kontaktovanie darcu z dôvodu starostlivosti o darcu, príležitostného informovania o možnostiach darcovstva a ďalšej činnosti a aktivitách Prevádzkovateľa). Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, podľa ktorého je spracovanie osobných údajov realizované na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa. Oprávneným záujmom v tomto prípade je: spracúvanie osobných údajov na účely realizácie projektov súvisiacich s poskytovaním pomoci a podpory žiadateľom o dar.
 3. Pre účel Evidencie Darcov a ich darov. Právny základom je  čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, podľa ktorého je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou alebo účastníkom je dotknutá osoba.  
 4. Agenda nadácie (pozn. ide o spracúvanie osobných údajov za účelom činnosti Nadácie – vznik, zánik, výkon činnosti Nadácie ako napr. Výročná správa, Zasadnutia správnej rady, Správy pre MINV, povinné zverejňovanie informácií v OV a pod.) Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, nakoľko ide o spracovanie nevyhnutné na splnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zák. č. 40/1964 Zb., zák. č. 34/2002 Z. z., zákon. č. 431/2002 Z. z., zák. č. 297/2008 Z. z.
 5. Pre účely zdokladovania použitia daru pre darcov (pozn. ide o prípady, kedy darca požiada Nadáciu o zdokumentovanie/zdokladovanie použitia darov). Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, podľa ktorého je spracovanie osobných údajov realizované na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa. Oprávneným záujmom je: zdokladovanie poskytnutia finančného/nefinančného daru darcovi na základe jeho požiadavky, ktorá je zakotvená v darovacej zmluve.
 6. Pre účely vedenia účtovníctva. Právnym základom  je čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, nakoľko ide o spracovanie nevyhnutné na splnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zák. č. 431/2002 Z. z.

Doba spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje darcov budeme spracúvať po dobu 10 rokov od poskytnutia daru.

V prípadoch, kedy Vaše údaje spracúvame v súvislosti s našou zákonnou povinnosťou, budeme Vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon.

Osobné údaje darcov, ktoré získame od Finančnej správy SR spracúvame iba dobu, ktorá je nevyhnutná na adresovanie poďakovania a ponuky stať sa pravidelným darcom.

 

 • INFORMÁCIE PRE TRETIE STRANY:

Rozsah spracovania osobných údajov:

Nadácia J&T spracováva osobné údaje žiadateľov o pomoc, pričom v niektorých prípadoch sú súčasťou žiadosti aj vyjadrenia a kontaktné údaje lekárov alebo zdravotníckych pracovníkov, poprípade prenajímateľov nehnuteľností pre žiadateľov o pomoc a pod. V tomto prípade spracúvame bežné kontaktné osobné údaje: Titul, meno, priezvisko, adresa, prípadne emailová adresa, telefónne číslo a číslo bankového účtu.

Účel spracovania osobných údajov a právny základ pre spracovanie:

Osobné údaje lekárov, zdravotníckych pracovníkov a prenajímateľov sú spracované pre účel posúdenia žiadosti o pomoc, overenie informácií, ktoré žiadateľ v žiadosti uviedol a uhradenia nájmu za obdarovaného priamo prenajímateľovi nehnuteľnosti. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, podľa ktorého je spracovanie osobných údajov realizované na základe vyššie uvedeného oprávneného záujmu Prevádzkovateľa.

Doba spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje lekárov, zdravotníckych pracovníkov a prenajímateľov budeme spracúvať po dobu posúdenia žiadosti a následne ju archivovať po dobe 15 rokov.

 

 • INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE NÁVŠTEVNÍKOV WEB STRÁNKY:

Za účelom používania našich webových stránok používame "cookies". Cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú informácie umožňujúce identifikáciu častých návštevníkov výlučne po dobu ich návštevy. Cookies sú uložené na pevnom disku počítača a nespôsobia tam žiadne škody. Ušetria Vám opätovné zadávanie údajov. Zaznamenávame tiež celkový počet návštevníkov našich webových stránok v agregovanej forme bez osobných údajov, čo nám umožňuje aktualizovať a zlepšovať naše stránky. Ak si používanie cookies neželáte, môžete svoj počítač nastaviť tak, aby vás upozornil alebo aby odmietol všetky cookies prostredníctvom prehliadača. Pri návšteve našich webových stránok sa automaticky ukladajú informácie, ktoré neposkytujú žiadne väzby na Vašu osobu, webové stránky, ktoré ste predtým navštívili, informácie, ktoré ste otvorili na našej webovej stránke a pod. Zhromažďovanie a vyhodnocovanie týchto informácií prebieha anonymne. Tieto informácie neposkytujeme ďalej tretím osobám, iba ak v anonymizovanej forme (teda už to nie sú osobné údaje).

 

 • KTO MÁ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM:

V súvislosti s našou činnosťou využívame služby zmluvných partnerov. S takýmito subjektmi máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov (resp. je obsahom inej zmluvy), v rámci ktorej je stanovená povinnosť materiálno-technického zabezpečenia z ich strany, vrátane ošetrenia pravidiel ochrany osobných údajov, resp. prípadných sankcií za ich porušenie. Sprostredkovatelia sú povinní nás bezodkladne informovať o akýchkoľvek narušeniach bezpečnosti spracúvaných osobných údajov.

Dávame veľký dôraz na to aby Vaše údaje neboli sprístupnené subjektom u ktorých nie je dostatočná istota ochrany Vašich údajov zabezpečená. Jednotliví príjemcovia, resp. kategórie príjemcov sú uvedené v tomto dokumente. 

Ide najmä o:

 • marketingové agentúry
 • účtovné spoločnosti
 • spolupracujúce organizácie v rámci projektu Kampaň Family

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj našim advokátskym a právnym kanceláriám (v prípade súdnych sporov), štátnym orgánom, súdom či orgánom činným v trestnom konaní, a to v súlade so zákonnými požiadavkami.

 

 • VAŠE PRÁVA (PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY):

Zákony ako aj Nariadenie (GDPR) Vám udeľujú viaceré práva, ktoré poskytujú inštitút ochrany proti zneužitiu Vašich osobných údajov. Jedná sa o nasledovné práva:

Právo na prístup k osobným údajom:

(Právo na informáciu podľa článku 15 GDPR a § 21 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov)

– máte právo od nás žiadať najmä informáciu, či a akým spôsobom spracúvame Vaše osobné údaje a to hlavne prečo spracúvame Vaše údaje, aké údaje spracúvame, komu môžu byť, prípadne budú údaje poskytnuté, ako dlho budeme Vaše údaje spracúvať a pod.

Ak sú osobné údaje zasielané do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie, máte právo byť informovaný o vhodných zárukách podľa článku 46 GDPR a § 48 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v súvislosti s prenosom týchto údajov.

Právo na opravu osobných údajov:

(Právo na opravu podľa článku 16 GDPR a § 22 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov)

– Máte právo na to, aby sme opravili nesprávne alebo neaktuálne osobné údaje a doplnili neúplné osobné údaje. Preto, ak ste zmenili napríklad kontaktné údaje, prosím informujte nás, a Vaše osobné údaje opravíme.

Právo na výmaz osobných údajov:

(Právo na výmaz podľa článku 17 GDPR a § 23 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov)

– máte právo aby sme vymazali Vaše osobné údaje i) pokiaľ už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané a/alebo spracúvané,  ii) ste odvolali svoj súhlas a neexistuje iný právny základ na ich spracúvanie, iii) Vaše osobné údaje boli spracúvané nezákonne, iv) vznesiete námietku a neexistujú žiadne nevyhnutné oprávnené záujmy na spracovanie, v) vymazanie osobných údajov je potrebné na splnenie zákonnej povinnosti, vi) osobné údaje boli získané v súvislosti s ponúkanými službami informačnej spoločnosti.

Výmaz Vašich údajov vykonáme pri zohľadnení dostupnej technológie a primeraných nákladov a tak, aby sme tretie osoby, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje, informovali o tom, že aj od nich požadujete vymazanie všetkých odkazov na takéto osobné údaje alebo odstránenie ich kópií, a pod.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov:

(právo na obmedzenie spracovania podľa článku 18 GDPR a § 24 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov)

Máte právo požadovať od nás obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, ak bude splnený jeden z nasledujúcich predpokladov: i) správnosť osobných údajov bude Vami spochybnená, ii) spracovanie je protiprávne a Vy namiesto vymazania požadujete obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, iii) Prevádzkovateľ osobné údaje už viac nepotrebuje na účely spracovania, dotknutá osoba ich však potrebuje na uplatnenie, výkon alebo ochranu právnych nárokov, iv) namietate proti spracovaniu Vašich osobných údajov podľa článku 21 ods. 1 GDPR a § 27 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, až kým nie je zrejmé, či legitímne záujmy, ktoré sleduje Prevádzkovateľ, prevažujú nad záujmami dotknutej osoby.

Právo na prenosnosť osobných údajov:

(Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR a § 26 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov)

– máte právo požiadať nás o poskytnutie Vašich osobných údajov inému Prevádzkovateľovi pokiaľ je toto spracúvanie osobných údajov založené na Vašom súhlase

Pri uplatňovaní Vášho práva na prenos údajov máte právo nás požiadať o to, aby Vaše osobné údaje boli priamo poslané od nás inému Prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky vykonateľné.

Právo na odvolanie súhlasu:

– máte právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov

Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania:

– máte právo požiadať aby individuálne rozhodovanie bolo voči vám neúčinné

Právo podať sťažnosť /namietať spracovanie Vašich údajov:

Za podmienok stanovených v článku 21 ods. 1 GDPR a v § 27 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov môžete namietať proti spracovaniu osobných údajov z dôvodov, ktoré vyplývajú z Vašej konkrétnej situácie.

Vyššie uvedené všeobecné právo namietať sa vzťahuje na všetky účely spracovania uvedené v týchto pravidlách, pri ktorých sa spracovanie uskutočňuje podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f)  zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Na rozdiel od osobitného práva namietať proti spracovaniu údajov na reklamné účely sme podľa GDPR povinní takéto všeobecné námietky akceptovať iba vtedy, ak nás informujete o naliehavých dôvodoch, napr. o možnom ohrození života alebo zdravia.

S Vašim podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov.

Okrem toho existuje možnosť obrátiť sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Kontakt:

Úrad na ochranu osobných údajov,

Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika

Tel.: + 421 2 32 31 32 14, Fax: + 421 2 32 31 32 34

e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Webstránka: http://www.dataprotection.gov.sk/

 

 • ĎALŠIE DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:

Osobné údaje nezamýšľame preniesť do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Poskytovanie Vašich osobných údajov nie je zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, nie ste povinný nám ich poskytnúť, ale bez ich poskytnutia nebude možné zabezpečiť spracovanie žiadosti v systéme Nadácie J&T.

 

 • KONTAKT NA NADÁCIU J&T:

Pokiaľ by ste mali akékoľvek otázky, alebo Vám bolo niečo v týchto otázkach nejasné, neváhajte nás, prosím, kontaktovať, radi Vám odpovieme.

Nadácia J&T

Dvořákovo nábrežie 10

811 02 Bratislava

Tel.: +421 2 5941 8304

Email: nadaciajt@nadaciajt.sk

 

Ing. Miroslava Šemberová, riaditeľka

Tel.: +421 2 594 18 304

Mobil: +421 903 650 024

Email: semberova@nadaciajt.sk